(1)
Bartov, O. Die Letzten Tage Von Buczacz. simon 2019, 1, 54-67.